Ga naar de inhoud

PRIVACY POLICY INHUIS KEUKENS

Inhuis Keukens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Inhuis Keukens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 4. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 5. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Inhuis Keukens zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens volgens de doeleinden zoals omschreven in onze privacy policy.

Het privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden geregistreerd via onze website, een telefonische afspraak, een afspraak in onze showroom of een adviesgesprek bij u thuis of op een andere locatie. Daarnaast worden persoonsgegevens geregistreerd bij het invullen van (order)formulieren, het invullen van een beoordeling, de aanmelding voor een nieuwsbrief en het invullen van contactfomulieren. Tevens kunnen gegevens worden geregistreerd bij het bezoeken van onze website d.m.v. cookies.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Inhuis Keukens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Beantwoording van uw vragen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het informeren over toekomstige activiteiten en aanbiedingen;
 • Service en garantie doeleinden;
 • Het meten van de klanttevredenheid;
 • Het uitvoering geven aan een opdracht / overeenkomst.

De grondslag  voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming daarvoor. In geval van een opdracht is het gebruik van uw gegevens noodzakelijk voor de juiste uitvoering van de opdracht. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Inhuis Keukens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Inhuis Keukens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie of zo lang dat nodig is ten behoeve van garantie- en servicedoeleinden.

Inhuis Keukens zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht / indien hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Inhuis Keukens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Inhuis Keukens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Inhuis Keukens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat met aangemeld is.

VERWERKING VAN PROSPECT PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van prospect of geïnteresseerde worden door Inhuis Keukens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het verstrekken van uw persoonsgegevens n.a.v. het invullen van ons contactformulier op de website, een telefonische afspraak, een afspraak in onze showroom of een adviesgesprek bij u thuis of op een andere locatie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Inhuis Keukens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Inhuis Keukens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect of geïnteresseerde.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Inhuis Keukens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Adresgegevens;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Inhuis Keukens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het bestellen van goederen volgens de met u overeengekomen opdracht bij onze leveranciers.
 • De aflevering van goederen op uw adres;
 • Het inplannen van monteurs, stukadoors en andere onderaannemers t.b.v. het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
 • Het uitvoeren van servicewerkzaamheden door een servicepartner van Inhuis keukens.
 • Het voor u aanvragen van verlengde garantie bij één van onze leveranciers.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Bewaar termijn

Inhuis Keukens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Inhuis Keukens van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Inhuis Keukens

Richterlaan 10A

9207 JV, Drachten

M: +316-31790868

info@inhuiskeukens.nl